Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn, 6 kwietnia 2024r.

Prezesi Okręgowych Związków i Klubów Sportowych,

Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu,

Zarząd Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2024 r. zgodnie z §17 Statutu, podjął Uchwałę nr 11/2024 w sprawie zwołania na dzień 06 kwietnia 2024 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Informujemy że Zarząd zgodnie z §20 Statutu dokonał podziału mandatów. 

Podstawą do ustalenia klucza wyborczego były dwie przesłanki:

– uwarunkowania statutowe

– dokonania sportowe w ostatnich 4 latach (2020-2023)

Przesyłam w załącznikach:

– Uchwałę nr 11/2024 o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

– Wykaz Członków W-M Federacji Sportu oraz przyznaną im liczbę Mandatów.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w dniu 06 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego (parter). Początek o godz. 11.15 (w pierwszym terminie) lub 11.45 (w drugim terminie).

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zostanie poprzedzone obchodami Jubileuszu 50-lecia W-M FS, które rozpoczną się o godz. 10.00, dlatego zapraszam wszystkich Delegatów o wcześniejsze przybycie i udział w obu częściach naszych uroczystości.

Przewidywany harmonogram:

Część I.

10.00 – 10.45 – prezentacja multimedialna, wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie Odznak „Za Zasługi dla Sportu”

10.45 – 11.15 – przerwa kawowa, rejestracja Delegatów

Część II:

11.15 – 14.00 – sprawozdanie Zarządu, dyskusja, wybory Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

14.00 – zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Harmonogram może ulec modyfikacji.

Zarząd zwraca się z prośbą o przeprowadzenie wyboru Delegatów, zgodnie z zapisami własnymi i statutów, lub innych dokumentów regulujących tą kwestię oraz o pisemne lub mailowe przekazanie imion i nazwisk Delegatów w celu sprawnego przeprowadzenia rejestracji i zebrania, do dnia 31 marca 2024 r. na adres Federacji  wmfsolsztyn@poczta.onet.pl

Za Zarząd

Andrzej Grudziński

uchwała Zarządu W-MFS http://www.wmfs.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2024/02/Uchwala-nr-11-2024-Zarzadu-W-M-Federacji-Sportu-zwolanie-Walnego-Zebrania-Sprawozdawczo-Wyborczego-zalacznik-1.pdf

lista mandatów http://www.wmfs.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2024/02/Walne-Zebranie-DelegatowW-M-FS-liczba-mandatow-1.pdf